ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

 

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

 

นำเข้า ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบ  ส่วนผสม  และเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

 

43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 214-219 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนบริษัท

 

0107556000256

โทรศัพท์

 

0-2675-6525-31

โทรสาร

 

0-2675-6544

เว็บไซต์

 

www.winnergroup.co.th

ทุนจดทะเบียน

 

100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น

ทุนชำระแล้ว

 

100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น

นายทะเบียนหลักทรัพย์

 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000 (Call Center)

ผู้สอบบัญชี  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิซ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0-2264-0777