รายละเอียด   2556 2557 2558 2559 2560
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)          
สินทรัพย์รวม   924.7 834.4 919.3 923.3 931.6
หนี้สินรวม   369.5 270.7 334.6 319.5 315.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   552.2 563.7 584.7 603.8 616.2
รายได้รวม   1,392.5 1,430.8 1,430.5 1,734.3 1,644.4
ต้นทุนขายสินค้า   1,077.3 1,137.7 1,125.9 1,360.7 1,270.9
กำไรสุทธิ   83.6 76.5 89.0 105.3 104.4

อัตราส่วนทางการเงิน

         
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)1/   0.25 0.19 0.22 0.26 0.26
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)2/   0.21 0.19 0.22 0.23 0.23
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)   0.7 0.5 0.6 0.5 0.5
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   0.2 0.0 0.1 0.1 0.1
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)   10.1 8.7 10.1 11.4 14.2
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)   18.2 13.7 15.5 17.7 17.1

 

หมายเหตุ :
1/กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำหรับ ปี 2556 คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 334,421,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท สำหรับปี 2557 และ 2558 คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

2/คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจำนวนทั้งหมด 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท