นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

           บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2556 และได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

           หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

           หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

           หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

           หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

           หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

           

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม