นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

           บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2556 และได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard

           ในเดือนมีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการกลต.ได้ออก CG Code ซึ่งได้นำแนวปฏิบัติตาม CG Principles 2555 มารวมไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้ว และเพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสร้างกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้บรรจุวาระพิจารณาการนำ CG Code ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบ เข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (Governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำ CG Code ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ โดยเริ่มทำการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจให้สอดคล้องกับ CG Code ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561

           สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯยังคงแบ่งหมวดหมู่ตามหลักการ 5 ข้อของ CG Principles ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มได้ที่ www.winnergroup.co.th

           หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

           หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

           หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

           หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

           หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม