ธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหาร ที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร ได้แก่ วัตถุดิบ และส่วนผสมที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร (Food Ingredient) สารเติมเเต่งและสารเสริมสร้างคุณสมบัติของอาหาร (Food Additive) จากแหล่งกำเนิดทั่วโลกและที่ผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เอง และดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำระดับโลก ได้แก่ ป๊อปคอร์นสำหรับไมโครเวฟ ธัญพืชแท่ง สาหร่ายปรุงรส พาสต้า น้ำมันมะกอก แยมผลไม้ และน้ำผลไม้ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย  แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม (Industry products) และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค (Consumer products)

วัตถุดิบ ส่วนผสมและเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (Industry Products)

ผลิตภัณฑ์ประเภท วัตถุดิบ ส่วนผสมและเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารของบริษัทฯ  จำแนกได้เป็น (1) วัตถุดิบ และส่วนผสมที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร (Food Ingredient) และ (2) สารเติมเเต่งและสารเสริมคุณสมบัติของอาหาร (Food Additive) ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 กลุ่มนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ นำเข้าจากแหล่งกำเนิดของผู้ผลิตที่มีคุณภาพทั่วโลก และเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตเองภายใต้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย และมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี (GMP) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่มีความหลากหลาย และที่มีสูตรเฉพาะของแต่ละผู้ประกอบการแต่ละราย   โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจะมีการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน  ทั้งในการใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต  เป็นส่วนผสมในการผลิต ตัวกลาง  หรือนำไปใช้ในการแปรรูป และผลิตสินค้าของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และเบเกอรี่โดยเฉพาะ


ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

  ตราสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย  

ตราสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย

 

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค (Consumer Products)

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภคที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย  ประกอบด้วย 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ (1) ขนมขบเคี้ยว (2) ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (3) ผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบอาหารและเบเกอรี่ (4) น้ำผลไม้และเครื่องดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สเปน อิตาลี ออสเตรเลีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี


ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

  ตราสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย  

ตราสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย