• การพัฒนาบุคลากร

       บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ ตระหนักดีว่าบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องให้พนักงานมีความรู้ ความชำนาญและความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้พนักงานสามารถรักษาระดับความสามารถและปรับปรุงพัฒนาความสามารถที่จำเป็นเพื่อสร้างผลงานในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี และการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ และเสริมหลักสูตรอมรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร โดยผู้จัดการฝ่ายแต่ละฝ่ายจะขออนุมัติแผนการฝึกอบรมและงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว จากผู้รับผิดชอบของแต่ละสายงานการบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ทั้งนี้หลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดให้กับพนักงานนั้น มุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสที่ก้าวหน้าในอาชีพและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในอนาคต


  หลักสูตรอบรมปี 2560

  ภาพรวมการอบรม 2560

   

       ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นภายในบริษัท โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมทั้งเป็นการจัดอบรมภายใน และเข้าร่วมอบรมจากสถาบันภายนอกสำหรับผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้น 134 หลักสูตร โดยเป็นการจัดอบรมภายใน 70 หลักสูตร เช่น ISO 9001:2015 ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้, Risk Based Thinking, ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GMP และ HACCP และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และอบรมภายนอก 64 หลักสูตร โดยในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาพนักงาน เท่ากับ 456,411.71 บาท และมีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 27.19 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  ด้วยบริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน ) มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

  1.ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท ฯ

  2.บริษัทฯจะสนับสนุนการฝึกอบรม การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย

  3.ให้มีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยรวมทั้งให้มีการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์

  4.ให้มีการกำหนดข้อบังคับให้มีวิธีการทำงานและปฏิบัติงานที่ปลอดภัย บันทึกลงในระเบียบปฏิบัติงาน หรือคำสั่งการปฏิบัติงาน

  5.ผู้บังคับบัญชา ต้องฝึกฝนและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัยแก่พนักงาน

  6.ผู้บังคับบัญชา ต้องควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสม

  7.ผู้บังคับบัญชา ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสภาพการทำงาน

  8.พนักงานทุกคนต้องดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน

  9.พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่าง ๆของบริษัท ฯ

  10.บริษัทฯจัดให้มีการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

  บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่า บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยจึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้อง เสริมสร้าง รังสรรค์ ผลักดัน และร่วมดำเนินการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นนโยบายหลักเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักและสร้างความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักที่ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่การนำเสนอและพิจารณาโครงการต่างๆ เพื่อการเข้าถึงอย่างแท้จริงและยังปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการมุ่งมันในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์กร พร้อมกับมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน 

  และเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานการผลิตอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เราจึงมุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่ดังกล่าวเป็นสำคัญโดยมีการสนับสนุนทั้งอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและเด็กนักเรียนในพื้นที่และมีการสนับสนุนงบช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นประจำด้วยดีเสมอมาเพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชนที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯเหมือนเป็นการตอบแทนชุมชนและสังคมให้ก้าวเดินไปด้วยกัน

  นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ผ่านกล่องรับความคิดเห็นของบบริษัทฯที่เรียกว่า “Winner Box” และได้ประชาสัมพันธ์ผ่านวารสารภายในอีกด้วย ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯได้มีการให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ อาทิเช่น บริษัทฯมีเจตนารมณ์ในการดำเนินนโยบายการต่อต้านยาเสพติดอย่างมุ่งมั่นโดยได้เข้าร่วมในโครงการโรงานสีขาวปลอดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล มีการดำเนินการจัดกิจกรรมโรงงานสีขาว ภายใต้นโยบายของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ