• หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 Download
 • แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 Download
 • หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 Download
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 Download
 • แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 Download
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 Download
 • แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 Download
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 Download
 • แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 Download
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 Download
 • แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 Download
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 Download
 • แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 Download
 • รายงานประจำปี 2560 Download
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 Download
 • รายงานประจำปี 2559 Download
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 Download
 • รายงานประจำปี 2558 Download
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 Download
 • รายงานประจำปี 2557 Download
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 Download
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 Download
 • สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 Download
 • ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ Download
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 Download
 • คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 Download
 • ขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 Download
 • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
 • ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น Download
 • แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556 เป็นรูปเล่ม Download
 • แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม Download
 • รายงานประจำปี 2556 Download
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก Download
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข Download
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค Download
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 Download
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 Download
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี ครั้งที่ 1/2559 Download
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี ครั้งที่ 1/2558 Download
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี ครั้งที่ 1/2557 Download