วิสัยทัศน์และพันธกิจ
___________________________________________________________________________________________________

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทชั้นนำ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอาหารครบวงจรในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย

พันธกิจ
มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้บริการที่เชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจอาหาร และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าของบริษัทฯ

เป้าหมายธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อเป้าหมายหลัก 3ด้าน ซึ่งสื่อความหมายด้วยตัวอักษร WGE ซึ่งเป็นชื่อย่อของบริษัทฯ ได้ดังนี้

W: Wealth of Financial and Human Capital (ความมั่งคั่งทางการเงินและทรัพยากรบุคคล)

G: Goodwill of Corporate among Stakeholder (ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด)

E: Excellence in Marketing and Supply Chain Management (ความเป็นเลิศทางการตลาดและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน)